July 6th, 2006

(no subject)

РУСКО МИНИСТAРСТВО СПО?НИХ ПОСЛОВA О РЕЗОЛУЦИ?И ИЗ СТРAЗБУРA

ПОКУШA? ДЕСТAБИЛИЗAЦИ?Е

Менторски тон Резолуци?е Парламентарне скупштине Сав?ета Европе подс?е?а на вра?а?е мировног процеса у БиХ у "исушено корито" ме?ународног протектората, сматра Михаил Ками?ин

МОСКВA - Резолуци?а Парламентарне скупштине Сав?ета Европе, у ко?о? се сугерише укида?е ентитета у Босни и Херцеговини, представ?а покуша?
дестабилизаци?е ста?а, а одговорност за могу?е компликова?е ситуаци?е у БиХ и региону лежи на онима ко?и су такав документ подржали, оци?енило ?е ?уче Министарство спо?них послова Руси?е.
Поводом резолуци?е "О уставно? реформи у БиХ", ко?ом се тражи спрово?е?е уставних пром?ена и сугерише укида?е ентитета, званични представник руског министарства Михаил Ками?ин рекао ?е да ?е "у садаш?им условима тешко та?
документ посматрати другачи?е него као покуша? дестабилизаци?е ста?а, да би се доказало ме?ународно? за?едници да власти у БиХ нису спремне да преузму потпуну одговорност за ста?е у зем?и".
Ками?ин ?е скренуо паж?у, ?ав?а Тан?уг, да ?е резолуци?у 29. ?уна усво?ило само 70 посланика Парламентарне скупштине Сав?ета Европе од укупно 315.

----------------------------------------------------------------------------

ОДГОВОРНОСТ
- Као члан Контакт групе и Руководе?ег комитета Сав?ета за спрово?е?е мировног споразума, Руси?а сматра да ?е одговорност за могу?е пос?едице компликова?а ста?а у БиХ и региону, у вези са по?авом те резолуци?е, на онима ко?и су ?е подржали - истакао ?е Михаил Ками?ин.

----------------------------------------------------------------------------

- Текст усво?ен у Парламентарно? скупштини Сав?ета Европе у нескладу ?е са приступом ме?ународне за?еднице, ко?и се састо?и у томе да ?е ?единствени ефикасан пут гра?е?а демократске, ц?еловите и стабилне БиХ ди?алог свих страна о свим посто?е?им пита?има, ук?учу?у?и и реформу и стрп?иво траже?е уза?амно прихват?ивих компромиса - оци?енио ?е он.
Ками?ин ?е истакао да у тренутку када ме?ународна за?едница одуста?е од притиска, све више иступа?у?и у улози конструктивног консултанта, "менторски тон резолуци?е подс?е?а на покуша? вра?а?а мировног процеса у БиХ у 'исушено корито' ме?ународног протектората".
Таква резолуци?а, усво?ена уочи општих избора 1. октобра, иде наруку само оним снагама у БиХ ко?е нису заинтересоване за коначно помире?е ме?у странама у БиХ, рекао ?е представник руског Министарства спо?них послова.
Тан?уг подс?е?а да ?е преми?ер Милорад Додик рекао да Република Српска не призна?е ту резолуци?у.
- Ум?есто да ову зем?у и ?ено уставно уре?е?е препусте ?удима ко?и овд?е живе, европски парламентарци се пет?а?у тамо гд?е им ни?е м?есто. ?едно ?е сигурно, а то ?е да нема укида?а ентитета, нема уво?е?а босанске наци?е ни укида?а ентитетског начина гласа?а у Парламенту БиХ - рекао ?е Додик посли?е усва?а?а Резолуци?е у Стразбуру.
  • leider

Мастера, мастера

По Культуре сегодня в 22:25 покажут замечательного Горана Марковича ленту "Majстори, маjстори".
Маркович - еще один выпускник пражской киношколы, которая так много сделала для югославского кино, его наставником был знаменитый Эльмар Клос. На Балканах Маркович знаменит все больше лентой "Тито и я", а в Европе его считают верным последователем "черной волны" и превозносят за "Vec vidjeno" ("Дежа вю"). "Мастера, мастера" хоть и не самая лучшая его картина, но определенно показательная, ну и с "балканщиной", как в коммьюнити любят ; )